RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA OGÓLNA

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47. Możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 47 w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Białostockiej 17.
  2. Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora CUW jest Przemysław Szewczyk. Możesz się z nim skontaktować e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: 32 291 37 24 wew: 217. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w na podstawie art. 7 lub 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a lub 5 ustawy o samorządzie powiatowym w celu realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Mogą także wystąpić przypadki w których zostaniesz poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
  3. Jeżeli podanie przez Ciebie wskazanych danych jest niezbędne ze względu na przepis prawa lub realizację umowy to w wypadku niepodania przez Ciebie wskazanych danych osobowych, Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu nie będzie mogła spełnić Twojego wniosku lub nie podpisze z Tobą umowy.
  4. Twoje dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Przykładowo są to firmy informatyczne świadczące usługi dla SP 47, kancelarie prawne lub gminne jednostki organizacyjne (szkoły, instytucje kultury, jednostki pomocy społecznej).
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 47 w większości przypadków wynika Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawiki 2. Twoje prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Twoje prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
  7. Tam gdzie wyraziłeś/-aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych masz również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.
  9. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 47 w Sosnowcu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony mienia. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 2631807